Stanovy strany

Viac info

Stanovy

STANOVYpolitickej strany SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA

Článok 1. Názov a sídlo

Názov

SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA

Sídlo

Do Poľa 305,013 22 Rosina

Článok II. Základné ustanovenia

Poslanie a ciele

 1. SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je politickou stranou. Na základe dobrovoľnosti a stotožnením sa s jej stanovami a programom združuje Slovákov doma i vo svete. Vo svojej činnosti vychádza z rešpektovania pluralitného politického systému a parlamentnej demokracie v Slovenskej republike.
 2. Je stranou, ktorá vo svojej činnosti sa riadi kresťanskými zásadami, cyrilometodskými tradíciami, stanovami SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a programom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.
 3. Poslaním SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je zjednocovať Slovákov doma i vo svete, udržiavať štátnu zvrchovanosť Slovenskej republiky, dvíhať, upevňovať a zvyšovať vlastenecké povedomie slovenského národa, obzvlášť na jazykovo zmiešaných územiach Slovenskej republiky a prehlbovať vzťah občanov k slovenskej štátnosti. Svojich členov vedie v duchu národných, mravných a demokratických hodnôt k humanizmu, láske k vlasti, čestnosti, udržiavaniu, rozvíjaniu a ochrane národného dedičstva, národnej identity a všeľudských hodnôt. Vyvíja úsilie o ekonomické, kultúrne a sociálne povznesenie samostatnej a zvrchovanej Slovenskej republiky. Cieľom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je zachovanie a rozvoj demokratického, ekonomicky silného, územne celistvého, kultúrne a vzdelanostne vyspelého, slobodného a nezávislého slovenského štátu.
 4. SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA svojimi stanovami, programom a činnosťou dodržiava Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a medzinárodné zmluvy.

Článok III.

Vznik, pozastavenie a zánik členstva

Vznik členstva

 1. Členom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA môže byť len štátny občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý dovŕšil 18 rokov veku, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, stotožňuje sa a súhlasí so stanovami a programom strany, nebol a nie je príslušníkom spravodajskej služby, a nie je členom inej politickej strany alebo politického hnutia.
 2. Členstvo v SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA vzniká schválením písomnej prihlášky, ktorá je vyjadrením súhlasu uchádzača so stanovami a programom strany. Prihlášku schvaľuje Predsedníctvo SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA na základe návrhu OR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, príp. KR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA alebo člena Predsedníctva SPOLOČNE OBČANIA V prípade hodného

osobitného zreteľa moze rozhodnúť o prijatí za člena SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA alebo obnovení členstva v SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA Predsedníctvo SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA aj bez návrhu. Po schválení členstva zaplatí novoprijatý člen členský príspevok do 15 dní od oznámenia o jeho prijatí za člena SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, čím nastanú účinky prijatia za člena SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Po zaplatení členského príspevku vystaví členské ústredie členský preukaz, ktorý podpíše predseda SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Ďalšie podrobnosti týkajúce sa vzniku členstva upraví vnútorný predpis SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.

Pozastavenie členstva

 1. Pozastaviť členstvo v SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA sa môže tomu členovi:
  1. ktorý písomne požiadal o pozastavenie členstva;
  2. ktorý bol ustanovený do štátnej alebo verejnej funkcie, ktorá je nezlučiteľná s členstvom v politickej strane alebo politickom hnutí.
 2. Predsedníctvo SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA schvaľuje pozastavenie a obnovenie členstva.

Zánik členstva

 1. Členstvo v SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA zaniká:
  1. členstvom člena v inej politickej strane alebo politickom hnutí;
  2. obmedzením spôsobilosti člena na právne úkony;
  3. právoplatným odsúdením člena za úmyselný trestný čin;
  4. úmrtím člena;
  5. vylúčením člena zo strany;
  6. písomným vystúpením člena zo strany;
  7. nezaplatením členského príspevku;
  8. ohlásením skončenia trvalého pobytu na území Slovenskej republiky;
  9. stratou štátneho občianstva Slovenskej republiky;
  10. neschválením obnovenia členstva po zániku skutočnosti odôvodňujúcej pozastavenie členstva;
  11. zistením skutočnosti, že člen bol alebo je príslušníkom spravodajskej služby;
   • kandidatúrou člena na kandidátnej listine inej politickej strany alebo politického hnutia alebo ako nezávislý kandidát, ak to členovi neschválilo Predsedníctvo SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.
  12. Predsedníctvo SPOLOČNE  OBČANIA  SLOVENSKA  potvrdzuje  zánik  členstva v SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA podľa § 6 1 písm. a), c), g), k) a l); z dôvodov hodných osobitného zreteľa môže Predsedníctvo SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA na základe žiadosti dotknutého člena zánik členstva v SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA nepotvrdiť a rozhodnúť, že u dotknutého člena k zániku členstva v SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA nedošlo.

Článok IV.

Práva a povinnosti člena a disciplinárne tresty

Práva člena

 1. Člen SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA má právo:
  1. zúčastňovať sa na tvorbe     a    uskutočňovaní    politiky    SPOLOČNE    OBČANIA SLOVENSKA podľa svojich vedomostí, schopností, skúseností a možností;
 2. navrhovať kandidátov do orgánov strany na členskej schôdzi Miestnej organizácie a na Okresnej konferencií;
 3. voliť a byť volený do orgánov strany;
 4. zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
 5. podávať podnety, petície, pripomienky a sťažnosti k činnosti strany a jej orgánov a žiadať kvalifikovanú odpoveď, podľa povahy veci, od predsedu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, predsedníctva SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, ÚKRK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a rozhodcovskej komisie SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
 6. požiadať písomne o pozastavenie svojho členstva v SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
 7. vystúpiť zo Vyžaduje sa písomná forma.

Povinnosti člena

 1. Člen SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je povinný:
  1. dodržiavať stanovy SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, program SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, vnútorné predpisy SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, dokumenty a uznesenia príslušných orgánov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
  2. plniť úlohy,    ktorými    ho   poverili    príslušné    orgány    SPOLOČNE    OBČANIA SLOVENSKA,
  3. zúčastňovať sa na členskej schôdzi miestnej organizácie SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
  4. platiť členský príspevok v stanovenom termíne;
  5. písomne oznámiť príslušnej miestnej organizácii SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA svoje rozhodnutie o vystúpení alebo skutočnosť odôvodňujúcu pozastavenie alebo zánik jeho členstva v SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.
 2. Výšku a spôsob platenia členského príspevku upraví vnútorný predpis SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.

Disciplinárne tresty

 1. Člen SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, ktorý si neplní svoje povinnosti vyplývajúce z členstva v strane alebo svojím konaním poškodil meno a záujmy SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, porušuje stranícku disciplínu, za čo mu je možné uložiť niektorý z nasledujúcich disciplinárnych trestov:
  1. napomenutie;
  2. pozbavenie funkcie alebo funkcií, alebo zákaz ich vykonávania na dobu určitú;
  3. vylúčenie zo
 2. O ukladaní disciplinárnych trestov za porušenie straníckej disciplíny člena SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, okrem člena Predsedníctva SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, v prvom stupni rozhoduje na návrh člena príslušnej MO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, alebo príslušnej OR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA alebo člena príslušnej KR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, prípadne člena Predsedníctva SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA disciplinárny orgán, ktorým je príslušná KR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, uznesením; navrhovateľ a člen SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA voči ktorému sa vedie konanie o uložení disciplinárneho trestu, nie sú členmi disciplinárneho orgánu v predmetnom konaní. O ukladaní disciplinárnych trestov za porušenie straníckej disciplíny člena Predsedníctva SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA v prvom stupni rozhoduje na návrh člena Predsedníctva SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA disciplinárny orgán, ktorým je Predsedníctvo SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, uznesením; navrhovateľ a člen

Predsedníctva SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA voči ktorému sa vedie konanie o uložení disciplinárneho trestu, nie sú členmi disciplinárneho orgánu v predmetnom konaní.

 1. Člen SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, proti ktorému sa vedie disciplinárne konanie má právo sa na ňom zúčastniť a vyjadriť sa k nemu.
 2. Na prijatie uznesenia o uložení disciplinárneho trestu za porušenie straníckej disciplíny v prvom stupni je potrebná najmenej dvojtretinová väčšina členov disciplinárneho orgánu. Člen SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, ktorému bol uložený disciplinárny trest za porušenie straníckej disciplíny, môže podať odvolanie na rozhodcovskú komisiu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA do 15 dní od doručenia uznesenia o uložení disciplinárneho trestu. Rozhodcovská komisia SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA rozhodne o odvolaní na najbližšom zasadnutí, ktoré sa musí konať najneskôr do 30 dní od doručenia odvolania.
 3. Podrobnosti disciplinárneho konania za porušenie straníckej disciplíny a ukladanie príslušných trestov upraví vnútorný predpis SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, ktorý schvaľuje Predsedníctvo SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.

Článok V. Organizačná štruktúra strany

Miestne organizácie SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA

 1. Základným organizačným článkom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA sú miestne organizácie SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA (ďalej len „MO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA“). MO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA môžu založiť najmenej 3 členovia SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.
 2. Najvyšším orgánom MO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je členská schôdza, do pôsobnosti ktorej patrí:
  1. voliť a odvolávať predsedu a členov výboru MO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, predsedu a 2 členov MKRK;
  2. navrhovať členov    SPOLOČNE    OBČANIA    SLOVENSKA    za    kandidátov    do komunálnych, územných, parlamentných a ostatných volieb;
  3. navrhovať disciplinárne potrestanie svojho člena;
  4. zmeniť, zrušiť alebo potvrdiť rozhodnutie predsedu MO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
  5. schvaľovať delegátov na okresnú konferenciu;
  6. navrhovať delegátov na snem SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
  7. rozhodovať o svojom majetku a hospodárení MO SPOLOČNE OBČANIA
 3. Členskú schôdzu MO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA zvoláva predseda MO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA podľa potreby. Schôdzu MO môže zvolať aj predseda príslušnej OR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.
 4. Výkonným orgánom MO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je výbor MO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA (ďalej len „VMO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA“). Tvoria ho predseda a ďalší zvolení členovia VMO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Ich celkový počet môže byť maximálne 5.
 5. Do pôsobnosti VMO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA patrí:
  1. riadiť činnosť MO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA v čase medzi členskými schôdzami MO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a plniť funkciu výkonného orgánu MO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
  2. pripravovať program a organizovať akcie MO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
  3. schvaľovať zástupcov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA do okrskových volebných komisií.
 6. Rokovanie VMO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA zvoláva predseda MO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA podľa potreby, spravidla pred alebo po zasadnutí príslušnej OR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Predseda MO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA zastupuje MO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA navonok. Predseda MO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA písomne oznámi príslušnému predsedovi OR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA ak u člena MO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA nastane dôvod podľa § 5 ods. 1 alebo § 6 ods. 1 stanov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.

Okresné organizácie SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA

 1. MO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA sa v okrese združujú do okresnej organizácie, ktorou je okresná rada SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA (ďalej len „OR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA“). V jednom okrese môže pôsobiť len jedna OR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Tvoria ju predsedovia MO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA v danom okrese a ďalší členovia, zvolení okresnou konferenciou. Celkový počet členov OR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je maximálne 25, vrátane predsedu. (V prípade väčšieho počtu MO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA sú uprednostnené tie MO, ktoré majú väčší počet členov). Zasadnutie OR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA zvoláva jej predseda podľa potreby, ale najmenej raz za štvrťrok. Predseda OR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je volený a odvolávaný Predsedníctvom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.
 2. Najvyšším orgánom okresnej organizácie SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je okresná konferencia SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA (ďalej len „OK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA“). Zvoláva ju predseda OR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA podľa potreby. Do pôsobnosti OK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA patrí:
  1. voliť a odvolávať    členov    OR    SPOLOČNE    OBČANIA    SLOVENSKA,    členov predsedníctva OR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
  2. schvaľovať delegátov na snem SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
  3. navrhovať členov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA za kandidátov na poslancov NR SR, na prezidenta, na poslanca VÚC a iných orgánov;
  4. navrhovať KR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA voľbu alebo odvolanie predsedu OR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
  5. schvaľovať kandidátov do komunálnych volieb;
  6. v súlade so stanovami SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, uzneseniami vyšších orgánov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a dokumentmi SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA určovať postup MO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA v okrese a prijímať potrebné opatrenia na ich napÍňanie;
  7. pripravovať program a organizovať akcie OR SPOLOČNE OBČANIA
 3. Vo výnimočných prípadoch môže zvolať OK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA predseda SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.
 4. Účastníkmi OK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA sú členovia OR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a delegáti z MO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA podľa kľúča, ktorý určí predsedníctvo OR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA podľa vnútorného predpisu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, vo výnimočných prípadoch predseda SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.
 5. Výkonným orgánom OR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je predsedníctvo OR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA (ďalej len „POR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA“), zložené z predsedu a ďalších zvolených členov predsedníctva. Maximálny počet členov predsedníctva POR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je Zasadnutie

zvoláva predseda OR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA podľa potreby, ale najmenej raz za 2 mesiace.

 1. Do pôsobnosti POR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA patrí:
  1. pripraviť a organizačne zabezpečiť OK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
  2. riadiť a organizovať činnosť OR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA v čase medzi zasadnutiami OR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, plniť funkciu najvyššieho orgánu okresu, okrem pôsobnosti § 11 ods. 2;
  3. koordinovať činnosť MO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA v okrese;
  4. konať v mene OR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
  5. určiť kľúč na OK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, s výnimkou§ 11 3;
  6. schvaľovať zástupcu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA do okresnej volebnej

Krajské organizácie SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA

 1. Okresné organizácie SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA sa v kraji združujú do krajskej organizácie, ktorou je krajská rada SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA (ďalej len „KR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA“). V jednom kraji môže pôsobiť len jedna KR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, ktorú tvoria všetci predsedovia OR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA v kraji. Rozhodnutím Predsedníctva SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA môže byť KR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA rozšírená o ďalších najviac dvoch členov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.
 2. Predseda KR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je volený a odvolávaný predsedníctvom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.
 3. Do pôsobnosti KR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA patrí:
  1. na návrh predsedu KR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA voliť a odvolávať podpredsedov a tajomníka KR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA z radov členov KR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
  2. navrhovať Predsedníctvu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA voľbu alebo odvolanie predsedov príslušných OR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
  3. plniť a prenášať úlohy na OR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA z uznesení snemu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, predsedníctva SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a rozhodnutí predsedu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
  4. schvaľovať kandidátov na poslancov do VÚC a na predsedu VÚC;
  5. schvaľovať krajské politické a volebné koalície;
  6. prijímať politickú stratégiu kraja a navrhovať heslá do volebných programov za kraj v súlade s poslaním a cieľmi SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a uzneseniami Predsedníctva SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
  7. uplatňovať politiku a stratégiu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA v kraji;
  8. ukladať disciplinárne tresty v zmysle 9 ods. 2;
  9. pripravovať program a organizovať akcie KR SPOLOČNE OBČANIA
 4. Zasadnutie KR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA zvoláva:
  1. predseda KR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA podľa potreby, spravidla do 10 dní po zasadnutí Predsedníctva SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
  2. vo výnimočných prípadoch predseda SPOLOČNE OBČANIA

Kluby SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA

 1. Na propagáciu činnosti a politiky SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a na zapojenie nestraníkov-priaznivcov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA do napÍňania politiky SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA sa vytvárajú kluby SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Organizáciu, činnosť a financovanie klubov SPOLOČNE OBČANIA

SLOVENSKA upravuje osobitný predpis. Kluby SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA registruje ČÚ SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a pôsobia pri MO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.

Členské ústredie SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA

 1. Organizačným, koordinačným a metodickým centrom pre činnosť miestnych, okresných a krajských organizácií SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a klubov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je členské ústredie SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA (ďalej len „ČÚ SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA“). Svojim pôsobením aktivizuje činnosť členskej základne a funkcionárskeho aktívu a pomáha im pri plnení ich úloh.
 2. ČÚ SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA riadi ústredný tajomník SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Koordinuje činnosť MO, OR a KR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a podľa potreby sa zúčastňuje na-zasadnutiach ich orgánov. Na zasadnutie predsedníctva SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA neodkladne predkladá materiál, ktorý sa dotýka§ 5 ods. 1 a§ 6 ods. 1.
 3. ČÚ SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA registruje a eviduje členskú základňu miestnych organizácií SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA i personálne zloženie orgánov MO, OR a KR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a klubov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Po splnení predpísaných náležitostí, vydáva členské preukazy. Eviduje zápisnice z MO, OR a KR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.
 4. Vedie členskú základňu a kluby SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA k aktívnej účasti na rozvoji a zveľaďovaní SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a šírení myšlienok a dobrého mena SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA doma i v zahraničí.
 5. Poskytuje odborno-metodickú a organizačnú pomoc MO, OR a KR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA pri príprave podujatí, ktoré oslovujú priaznivcov a voličov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a podnecuje rozvoj ich spolupráce s organizáciami, inštitúciami, združeniami a spolkami, ktoré budú na prospech SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.

Článok VI.

Ústredné orgány SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA

Snem SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA

 1. Najvyšším orgánom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je snem SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, ktorý môže zvolať len predseda SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, spravidla raz za 1 rok. V prípade potreby môže predseda SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA zvolať aj mimoriadny snem SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA alebo slávnostný snem SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Snem SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA musí mať vždy najmenej 27 účastníkov s hlasovacím právom. Predseda SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA zvolá mimoriadny snem SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA do 45 dní, ak ho o to zo zhodného dôvodu písomne požiada aspoň dvojtretinová väčšina všetkých KR SPOLOČNE OBČANIA
 2. Do pôsobnosti snemu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA patrí:
  1. určovať zásadnú politickú líniu strany a schvaľovať zásadné programové dokumenty SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a ich zmeny;
  2. schvaľovať správu o činnosti a hospodárení SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA za uplynulé volebné obdobie;
  3. schvaľovať správu ÚKRK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA za uplynulé volebné obdobie;
 1. schvaľovať a meniť stanovy SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA vrátane zmeny názvu strany, skratky strany, programu strany a cieľov činnosti strany a všetkých ďalších povinných náležitostí stanov;
 2. na návrh KR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA voliť a odvolávať predsedu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
 3. voliť a odvolávať dve tretiny členov Predsedníctva SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a ich troch náhradníkov;
 4. meniť alebo zrušiť rozhodnutia predsedníctva SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
 5. rozhodovať o zrušení SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a likvidácii jej majetku;
 6. rozhodovať o zlúčení SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA s inou politickou stranou alebo politickým hnutím. Vo výnimočných prípadoch, z časových dôvodov, môže o tom rozhodnúť aj Predsedníctvo SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
 7. voliť a odvolávať predsedu, členov a náhradníkov ÚKRK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a predsedu, členov a náhradníkov rozhodcovskej komisie SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
 8. delegovať presne vymedzenú časť svojich kompetencií na Predsedníctvo SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA .
 9. Riadnymi účastníkmi snemu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA sú členovia Predsedníctva SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a delegáti, zvolení na OK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, podľa kľúča schváleného Predsedníctvom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Každý delegát má jeden hlas. Na sneme SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, ako aj na všetkých zložkách organizačnej štruktúry SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, sa hlasuje vo všetkých prípadoch verejne.
 10. Rokovanie snemu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA vedie predseda SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA alebo ním poverený člen SPOLOČNE OBČANIA
 11. Na rokovaní snemu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA sa zúčastňujú, bez hlasovacieho práva, predseda a členovia ÚKRK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, predseda a členovia rozhodcovskej komisie SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a pozvaní hostia. Hostí pozýva predseda SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.
 12. O uzneseniach snemu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA sa vyhotoví zápis.
 13. Podrobnosti o delegátoch, kľúči, organizácii a rokovaní snemu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA upraví vnútorný predpis SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.

Predsedníctvo SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA

 1. Výkonným orgánom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je Predsedníctvo SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Predsedníctvo SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA rozhoduje o dôležitých záležitostiach strany, ak nie sú príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo stanovami SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA vyhradené do pôsobnosti najvyššieho orgánu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, rozhodcovského, revízneho alebo iného orgánu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Zvoláva ho predseda SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA podľa potreby. Predseda SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je povinný zvolať mimoriadne Predsedníctvo SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA do 30 dní, ak ho o to zo zhodného dôvodu písomne požiada aspoň dvojtretinová väčšina všetkých členov Predsedníctva SPOLOČNE OBČANIA
 2. Do pôsobnosti Predsedníctva SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA patrí najmä:
  1. prijímať zásadné opatrenia na zabezpečenie a uskutočňovanie politiky SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
  2. prijímať návrhy zásadných dokumentov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a predkladať ich na schválenie snemu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
 
   

 

 1. navrhovať členov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA za kandidátov na poslancov do NR SR a iných orgánov;
 2. schvaľovať kľúč na snem SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
 3. na návrh predsedu schvaľovať program snemu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
 4. schvaľovať vnútorné predpisy SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
 5. na návrh predsedu   SPOLOČNE    OBČANIA   SLOVENSKA    voliť a odvolávať podpredsedov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
 6. schvaľovať zástupcov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA do štátnych alebo iných verejných funkcií;
 7. schvaľovať zásady hospodárenia SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
 8. voliť a odvolávať predsedov KR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a predsedov OR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
 9. v prípade poverenia snemom rozhodovať o zlúčení s inou politickou stranou alebo hnutím alebo rozhodovať o volebnej koalícii;

1) rozhodovať o pozastavení členstva v zmysle § 5 ods. 1;

 1. ukladať disciplinárne tresty v zmysle 9 ods. 2;
 2. rozvíjať spoluprácu s organizáciami Slovákov v zahraničí a aktívne podporovať také činnosti, ktoré vedú k upevňovaniu pocitu ich príslušnosti k Slovenskej republike.
 3. Predsedníctvo SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA má 24 členov, vrátane predsedu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, ktorý je vždy jeho členom a predsedom. Dve tretiny členov Predsedníctva SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a ich troch náhradníkov volí a odvoláva snem SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Zvyšných členov Predsedníctva SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA menuje a odvoláva predseda SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Ak nie je členom Predsedníctva SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, zasadnutia Predsedníctva SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA sa bez práva hlasovať ako prísediaci zúčastňuje podpredseda SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, komisár pre medzinárodné vzťahy a spoluprácu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, predseda poradného orgánu predsedu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, ústredný tajomník SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, predseda KR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, predseda ÚKRK, predseda rozhodcovskej komisie SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, predseda poslaneckého klubu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA v Národnej rade Slovenskej republiky, predseda rady primátorov a starostov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a hovorca SPOLOČNE OBČANIA
 4. Predsedníctvo SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov. Na platné uznesenie predsedníctva SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov. Predsedníctvo SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA môže dvojtretinovou väčšinou všetkých členov zrušiť veto predsedu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA v prípade personálnych otázok podľa § 17 ods. 9 poslednej vety stanov SPOLOČNE OBČANIA
 5. V prípade potreby môže predseda SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA pozvať na niektorý bod programu odborníka na danú oblasť alebo tému, bez hlasovacieho práva.
 6. Člen Predsedníctva SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA nemôže byť predsedom ani členom ÚKRK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA alebo rozhodcovskej komisie SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.
 7. Náhradníci nastupujú v poradí v akom boli zvolení snemom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA v prípade ak u člena Predsedníctva SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA zvoleného snemom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA došlo k pozastaveniu členstva v SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, zániku členstva v SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, alebo písomnému vzdaniu sa členstva v Predsedníctve SPOLOČNE OBČANIA Nastúpením náhradníka členstvo v Predsedníctve SPOLOČNE

OBČANIA SLOVENSKA členovi Predsedníctva SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA zaniká a na jeho miesto nastúpený náhradník sa stáva členom Predsedníctva SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA zvoleným snemom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.

Predseda SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA

 1. Je najvyss1m predstaviteľom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a reprezentuje SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA navonok. Je štatutárnym zástupcom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Snem SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA ho volí z členov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA na 4 roky, musí dosiahnuť vek 35 rokov, mať trvalé bydlisko na území SR a predpoklady viesť národne a kresťansky orientovanú politickú stranu. Po uplynutí 4 ročného mandátu Predseda SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA ostáva vo funkcii do zápisu nového predsedu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA do registra politických strán a politických hnutí.
 2. Vystupuje v mene SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA vo všetkých oblastiach politickej činnosti.
 3. Za výkon svojej funkcie sa zodpovedá snemu SPOLOČNE OBČANIA
 4. Zvoláva a vedie snem SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a navrhuje jeho
 5. Prednáša na sneme SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA správu o činnosti SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA za uplynulé Zvoláva a vedie predsedníctvo SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.
 6. Vo výnimočných prípadoch môže zvolať OK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a KR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.
 7. Sústavne hodnotí činnosť SPOLOČNE OBČANIA
 8. Menuje a odvoláva ústredného tajomníka SPOLOČNE OBČANIA
 9. V prípade, ak niektoré uznesenie alebo rozhodnutie ktorejkoľvek z organizačných zložiek SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je v rozpore so stanovami, programovými cieľmi, alebo poškodzuje dobré meno strany, je predseda SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA oprávnený zrušiť účinnosť týchto aktov. V prípade personálnych otázok má právo veta.

1O. Robí konečnú redakciu kandidátskej listiny na poslancov do NR SR, Európskeho parlamentu a svojim podpisom ju definitívne uzatvára. Menuje zástupcu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA do Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

 1. Menuje a odvoláva členov ústredného volebného štábu pre voľby do NR SR, prezidentské voľby a voľby do Európskeho parlamentu a vydáva im záväzné pokyny. Má právo menovať a odvolávať okresných a krajských volebných manažérov.
 2. Menuje a odvoláva komisára pre medzinárodné vzťahy a spoluprácu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, ktorý zodpovedá za vzťahy SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA s medzinárodnými a vnútroštátnymi organizáciami a zastupuje predsedu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA pri rokovaniach s týmito organizáciami. Menuje a odvoláva predsedu rady primátorov a starostov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.
 3. Menuje a odvoláva hovorcu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, ktorý zodpovedá za mediálnu politiku SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Má právo vytvoriť mediálnu radu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.
 4. V zastúpení SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA sa zúčastňuje na celoštátnych televíznych a rozhlasových besedách, poskytuje rozhovory a dáva články do printových médií. Touto činnosťou môže poveriť ktoréhokoľvek člena SPOLOČNE OBČANIA
 5. Môže si vytvoriť odborné poradné komisie z členov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA alebo odborníkov na danú problematiku. Predseda SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA určí, ktorým odborným alebo poradným komisiám náleží názov tieňová vláda.
 6. V prípade odstúpenia alebo úmrtia predsedu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA zvolá do 45 dní predseda RK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA mimoriadny snem

SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Právomoci predsedu SPOLOČNE OBČANIA

SLOVENSKA v tom čase až do zvolenia nového predsedu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA vykonáva Predsedníctvo SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, ktoré podľa potreby zvoláva ústredný tajomník SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, pričom na miesto predsedu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA nastupuje v Predsedníctve SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA náhradník zvolený snemom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA podľa § 16 ods. 7 stanov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.

Podpredsedovia SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA

 1. Sú zodpovední za jednotlivé oblasti politickej činnosti SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, na základe poverenia predsedom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.
 2. Vystupujú v mene SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA za poverené politické oblasti a činnosti a za výkon svojej činnosti sa zodpovedajú predsedovi SPOLOČNE OBČANIA

Ústredný tajomník SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA

 1. Riadi činnosť ústredia SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, ktoré je výkonným orgánom administratívnej, správnej a personálnej agendy SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Riadi členské ústredie SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Funkcia ústredného tajomníka SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je nezlučiteľná s členstvom v riadiacich orgánoch vo všetkých štruktúrach SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, členstvom v rozhodcovskom orgáne SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, najvyššom kontrolnom a revíznom orgáne SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
 2. Plní úlohy, ktorými ho poveril predseda SPOLOČNE OBČANIA
 3. Za svoju činnosť sa zodpovedá predsedovi SPOLOČNE OBČANIA
 4. Vedie agendu Predsedníctva SPOLOČNE OBČANIA
 5. Vypracováva návrhy vnútorných predpisov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, predkladá ich na schválenie Predsedníctvu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a eviduje aktuálne schválené vnútorné predpisy SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.
 6. Navrhuje predsedovi SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA uzatvorenie a ukončenie pracovného pomeru zamestnancov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.
 7. Sústreďuje finančné návrhy z ústredia a profesionálnych pracovísk SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, ktoré idú na podpis predsedovi SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Návrhy buď odporučí na schválenie, alebo ich navrhne zamietnuť.
 8. Predkladá na predsedníctvo SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA materiály, ktoré sa dotýkajú§ 5 ods. 1, § 6 1 a§ 9 ods. 2 stanov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.

Ústredná kontrolná a revízna komisia

 1. Kontrolným a revíznym orgánom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je ústredná kontrolná a revízna komisia SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA (ďalej len „ÚKRK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA“). ÚKRK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je zložená z predsedu a 2 členov, ktorých volí snem SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA; snem SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA volí aj náhradníkov ÚKRK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Funkčné obdobie ÚKRK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je spravidla 4 roky, po ktorých uplynutí ostávajú členovia ÚKRK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA vo funkcii, kým snem SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA nezvolí nových členov ÚKRK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.

SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Právomoci predsedu SPOLOČNE OBČANIA

SLOVENSKA v tom čase až do zvolenia nového predsedu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA vykonáva Predsedníctvo SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, ktoré podľa potreby zvoláva ústredný tajomník SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, pričom na miesto predsedu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA nastupuje v Predsedníctve SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA náhradník zvolený snemom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA podľa § 16 ods. 7 stanov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.

Podpredsedovia SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA

 1. Sú zodpovední za jednotlivé oblasti politickej činnosti SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, na základe poverenia predsedom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.
 2. Vystupujú v mene SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA za poverené politické oblasti a činnosti a za výkon svojej činnosti sa zodpovedajú predsedovi SPOLOČNE OBČANIA

Ústredný tajomník SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA

 1. Riadi činnosť ústredia SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, ktoré je výkonným orgánom administratívnej, správnej a personálnej agendy SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Riadi členské ústredie SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Funkcia ústredného tajomníka SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je nezlučiteľná s členstvom v riadiacich orgánoch vo všetkých štruktúrach SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, členstvom v rozhodcovskom orgáne SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, najvyššom kontrolnom a revíznom orgáne SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a s funkciou poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.
 2. Plní úlohy, ktorými ho poveril predseda SPOLOČNE OBČANIA
 3. Za svoju činnosť sa zodpovedá predsedovi SPOLOČNE OBČANIA
 4. Vedie agendu Predsedníctva SPOLOČNE OBČANIA
 5. Vypracováva návrhy vnútorných predpisov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, predkladá ich na schválenie Predsedníctvu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a eviduje aktuálne schválené vnútorné predpisy SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.
 6. Navrhuje predsedovi SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA uzatvorenie a ukončenie pracovného pomeru zamestnancov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.
 7. Sústreďuje finančné návrhy z ústredia a profesionálnych pracovísk SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, ktoré idú na podpis predsedovi SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Návrhy buď odporučí na schválenie, alebo ich navrhne zamietnuť.
 8. Predkladá na predsedníctvo SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA materiály, ktoré sa dotýkajú§ 5 ods. 1, § 6 1 a§ 9 ods. 2 stanov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.

Ústredná kontrolná a revízna komisia

 1. Kontrolným a revíznym orgánom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je ústredná kontrolná a revízna komisia SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA (ďalej len „ÚKRK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA“). ÚKRK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je zložená z predsedu a 2 členov, ktorých volí snem SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA; snem SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA volí aj náhradníkov ÚKRK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Funkčné obdobie ÚKRK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je spravidla 4 roky, po ktorých uplynutí ostávajú členovia ÚKRK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA vo funkcii, kým snem SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA nezvolí nových členov ÚKRK SPOLOČNE OBČANIA

Zasadnutie ÚKRK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA zvoláva predseda ÚKRK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA podľa potreby. Členstvo v ÚKRK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je nezlučiteľné s členstvom v riadiacich orgánoch vo všetkých štruktúrach SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, členstvom vo výkonnom orgáne SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a rozhodcovskom orgáne SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Na nastupovanie náhradníka na miesto člena ÚKRK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA sa primerane použije § 16 ods. 7 stanov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, pričom na miesto predsedu ÚKRK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA dočasne nastupuje niektorý z členov ÚKRK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA určený Predsedníctvom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.

 1. ÚKRK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA:
  1. dohliada na hospodárnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov a nakladania s majetkom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
  2. kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré majú vplyv na činnosť SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA;
  3. kontroluje dodržiavanie stanov, vnútorných predpisov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a všetkých ďalších aktov vo všetkých organizačných zložkách a orgánoch SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.
 2. ÚKRK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA zodpovedá za svoju činnosť snemu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Na sneme SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA predkladá správu o svojej činnosti za uplynulé volebné obdobie. Činnosť ÚKRK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA sa riadi vnútorným predpisom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, ktorý schvaľuje Predsedníctvo SPOLOČNE OBČANIA
 3. Všetky organizačné zložky a orgány SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA sú povinné poskytnúť ÚKRK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA na jej žiadosť bez zbytočného odkladu pravdivé a úplné informácie, doklady a súčinnosť, ktoré sú potrebné pre jej činnosť.
 4. Na zasadnutia ÚKRK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, na ktorých sa prerokujú výsledky a zistenia kontroly ÚKRK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, musia byť zástupcovia príslušného orgánu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA riadne pozvaní. Zasadnutia ÚKRK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA sa môže vždy aj bez pozvania zúčastniť predseda SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA alebo ním poverený člen SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.

Rozhodcovská komisia SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA

 1. Rozhodcovským orgánom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je rozhodcovská komisia SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Rozhodcovská komisia SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je zložená z predsedu a 2 členov, ktorých volí snem SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA; snem SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA volí aj náhradníkov rozhodcovskej komisie SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Na nastupovanie náhradníka na miesto člena rozhodcovskej komisie SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA sa primerane použije § 16 7 stanov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, pričom na miesto predsedu rozhodcovskej. komisie SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA dočasne nastupuje niektorý z členov rozhodcovskej komisie SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA určený Predsedníctvom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Funkčné obdobie je spravidla 4 roky, po ktorých uplynutí ostávajú členovia rozhodcovskej komisie SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA vo funkcii, kým snem SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA nezvolí nových členov rozhodcovskej komisie SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Členstvo v komisii je nezlučiteľné s členstvom v riadiacich orgánoch vo všetkých štruktúrach SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, členstvom yo výkonnom orgáne SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a najvyššom kontrolnom a revíznom orgáne

SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Zvoláva ju predseda rozhodcovskej komisie SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA podľa potreby.

 1. Rozhodcovská komisia SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA koná výlučne na základe podnetu iného orgánu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, rozhoduje na základe zisteného skutkového stavu, zodpovedá za svoju činnosť snemu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Činnosť rozhodcovskej komisie SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA sa riadi vnútorným poriadkom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, ktorý schvaľuje Predsedníctvo SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.
 2. Rozhodcovská komisia SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA:
  1. podáva záväzný výklad stanov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a vnútorných predpisov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, ak je vec sporná;
  2. koná pri proteste podanom proti výsledku volieb do ústredných orgánov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, alebo ich neplatnosti;
  3. je odvolacím orgánom v disciplinárnom konaní. Po doručení odvolania rozhoduje do 30 dní;
  4. rozhoduje v sporoch medzi Predsedníctvom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA aÚKRK.
 3. Všetky organizačné zložky a orgány SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA sú povinné poskytnúť rozhodcovskej komisii SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA na jej žiadosť bez zbytočného odkladu pravdivé a úplné informácie, doklady a súčinnosť, ktoré sú potrebné pre jej rozhodnutie.

Uznášaniaschopnosť orgánov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA

 1. Snem SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a všetky orgány SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA sú uznášaniaschopné vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých riadnych účastníkov snemu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, resp. členov príslušného orgánu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA; to neplatí v prípade členskej schôdze MO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a OK SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, ktorých uznášaniaschopnosť môže aj odlišne upraviť vnútorný predpis SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, schválený Predsedníctvom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.
 2. Na prijatie uznesenia o doplnení alebo zmene programu snemu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, stanovách alebo ich zmene a zániku SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, je potrebná dvojtretinová väčšina hlasov všetkých riadnych účastníkov snemu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Na prijatie akéhokoľvek iného uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných riadnych účastníkov snemu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, resp. členov príslušného orgánu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, pokiaľ stanovy SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA neurčujú inak.

Článok VII

Konanie v mene SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA

Právna subjektivita

 1. SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je samostatnou právnickou osobou s plnou právnou subjektivitou. Jednotlivé organizačné zložky a orgány SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA majú právomoc v rozsahu určenom stanovami a ďalšími vnútornými
 2. Štatutárnym zástupcom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je predseda SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Predseda SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA koná a podpisuje v mene SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA samostatne tak, že k vytlačenému

alebo inak zobrazenému názvu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA s vyznačením svojho mena, priezviska a funkcie pripojí svoj vlastnoručný podpis.

 1. KR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA pôsobia v mene SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA vo vzťahu ku krajským orgánom štátnej správy a samosprávy v rozsahu úloh im zverených. Môžu hospodáriť so zvereným majetkom. Právne úkony, zaväzujúce SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA na krajskej úrovni v príslušnom kraji alebo VÚC, môže robiť predseda alebo poverený podpredseda KR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a to v rozsahu písomného poverenia vydaného štatutárnym zástupcom strany.
 2. OR SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA pôsobia v mene SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA vo vzťahu k miestnym, obvodným a okresným orgánom štátnej správy a samosprávy v rozsahu úloh im zverených. Môžu hospodáriť so zvereným majetkom. Právne úkony, zaväzujúce SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA na okresnej úrovni v príslušnom okrese, môže robiť predseda alebo ním poverený podpredseda a to v rozsahu písomného poverenia vydaného štatutárnym zástupcom strany.
 3. MO SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA pôsobia v mene SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA vo vzťahu k miestnym a okresným orgánom štátnej správy a samosprávy v rozsahu úloh im zverených. Môžu hospodáriť so zvereným a vlastným majetkom. Právne úkony, zaväzujúce SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA na miestnej úrovni v príslušnej obci, môže robiť predseda alebo ním poverený podpredseda a to v rozsahu písomného poverenia vydaného štatutárnym zástupcom strany.
 4. Členovia, zamestnanci a iné osoby môžu robiť právne úkony v mene SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA len na základe písomného splnomocnenia udeleného štatutárnym zástupcom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a v súlade s vopred danými pokynmi štatutárneho zástupcu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.

Článok VIII.

Hospodárenie SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA

Hospodárenie a financovanie SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA

 1. Zdrojom majetku SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA sú:
  1. príjmy z členských príspevkov,
  2. príjmy z darov a iných bezodplatných plnení,
  3. príjmy z dedičstva,
  4. príjmy z predaja alebo prenájmu jej hnuteľného majetku alebo nehnuteľností,
  5. príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách,
  6. podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností,
  7. výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu,
  8. príjmy z pôžičiek a úverov,
  9. príspevky zo štátneho rozpočtu,
  10. iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných
 2. Hospodárenie SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, vrátane rozdeľovania financií a majetku medzi jednotlivé organizačné zložky a orgány SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA sa vykonáva v súlade so všeobecne záväznými právnymi Vykonáva sa aj predpismi, ktoré schválil predseda SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.
 3. Všetky záležitosti finančného a hospodárskeho charakteru a financií schvaľuje a podpisuje len predseda SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.
 4. V prípade zrušenia strany o spôsobe naloženia s jej majetkovým zostatkom rozhoduje snem SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA podľa § 31 stanov.
       
       

Článok IX.

Symbolika a vyznamenania SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA

 • 25

Znak SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA

 1. Znak je okrúhly, bielej farby, v ktorého kolopise je zlatými, modrými alebo čiernymi písmenami nápis Slovenská národná strana. V dolnej časti kolopisu je medzi dvoma bodkami rok 1871. V strede znaku je slovenský biely dvojkríž na modrom trojvrší v červenom poli. Na okrúhlom znaku stojí orlica s roztiahnutými krídlami s hlavou pootočenou doprava, ktorej krídla pretínajú ratolesť zlatej farby dotýkajúcu sa, v prerušovanej časti, dvoma koncami okrúhleho znaku.

Zástava SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA

 1. Zástavou SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je trikolóra so slovenským znakom v ľavej časti bieleho pruhu a s veľkými bielymi písmenami SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA v strede modrého pruhu.

Hymna SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA

 1. Hymnou SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA je pieseň Hej Slováci!

Pečať SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA

 1. SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA používa okrúhlu pečiatku, v strede ktorej je znak SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. V dolnej časti pečiatky je označenie príslušného orgánu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA. Po obvode kruhu pečiatky je z vnútornej strany nápis SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.

Rad Martina Rázusa

 1. Predsedníctvo SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA môže prostredníctvom predsedu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA udeľovať najvyššie stranícke vyznamenanie „Rad Martina Rázusa“ osobnostiam SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA za celoživotný prínos pre napÍňanie poslania a cieľov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, maximálne 3 osobnostiam v kalendárnom roku. Podrobnosti upraví vnútorný predpis SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA.

Článok X. Záverečné ustanovenia

Vnútorné predpisy

 1. Vnútorné predpisy SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA nesmú odporovať všeobecne záväzným právnym normám a týmto stanovám a ich výklad a uplatňovanie sa musia uskutočňovať v súlade s ustanoveniami týchto
 2. Vo veciach neupravených stanovami SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA sa postupuje podľa príslušného vnútorného predpisu SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA a príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä podľa platného a účinného právneho predpisu o politických stranách a politických hnutiach.

Spôsob naloženia s majetkovým zostatkom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA

 1. O spôsobe naloženia s majetkovým zostatkom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov v prípade zrušenia strany rozhodne snem SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA; ak snem SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA o tomto nerozhodne ani na základe písomnej výzvy likvidátora v lehote troch mesiacov od jej doručenia, naloží s majetkovým zostatkom SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA likvidátor takým spôsobom, že tento prevedie formou daru na ním určenú charitatívnu organizáciu.
 1. Nadobudnutím účinnosti týchto Stanov SPOLOČNE OBČANIA SLOVENSKA, politickej strany registrovanej dňa 16.02.1998, číslo registrácie: 203/2-98/00675, sa rušia stanovy zaregistrované Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 11.12.2019 pod por. č. 4 a ich zmena zaregistrovaná Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 02.05.2023 pod por. č. 4.