Odborný tím pre školstvo, vedu
a výskum

Náš tím

Ján Papuga, Spoločne občania Slovenska

PhDr. Ján Papuga, PhD.
školstvo

ŠKOLSTVO, VEDA, VÝSKUM

            Skutočná zmena školstva je skutočnou zmenou spoločnosti a tá zmení aj politiku. Keďže je školstvo dlhodobo v kríze, je v kríze i spoločnosť a dôsledkom je, akí ľudia vstupujú do politiky a ako vedú štát. Títo potom na svoj obraz menia spoločnosť. Nenaprávať chyby v školstve znamená nenaprávať celú spoločnosť, národ a svet. Začnime so zmenami čo najskôr, kým svet nerezignuje na vzdelaných a vychovaných ľudí. Dianie nemôže zostať v rukách egocentrických nevzdelancov…

            Nedostatky v školstve sa mnohé roky prehlbujú, doposiaľ sa nenašiel minister, ktorý by školám rozumel tak, aby vedel pomenovať reálne a každodenné problémy školských komunít a vyriešiť ich, resp. nastaviť ich postupné riešenie. Pozornosť sa venovala jedine nedostatkom, ktoré vnímala verejnosť a boli mediálne zaujímavé, hoci neraz neboli tie najpodstatnejšie. Nezasiahlo sa však do podstaty zmien v školstve, ktoré sa napriek snahe mnohých šikovných pedagógov vyznačuje dlhodobými negatívami:

 • nedostatok kvalitných a kvalifikovaných pedagógov,
 • nedostatočné financovanie škôl a školských zariadení,
 • nízke platové ohodnotenie pracovníkov v školstve,
 • degradácia výchovy a vzdelávania, pokles hodnoty vzdelávania,
 • rezignácia na dôslednú výchovu v škole (i v rodine),
 • uprednostňovanie kvantity pred kvalitou pri vnímaní a hodnotení vzdelávania,
 • zastaraný učebný obsah, nedostatok učebníc a iných podporných prostriedkov,
 • horšie výsledky žiakov v medzinárodných testovaniach (spôsobené aj zlým nastavením kurikula a národného testovania),
 • výrazný dôraz na faktografiu a encyklopedické vedomosti, nedôsledný rozvoj iných kompetencií žiakov,
 • odtrhnutie obsahu vyučovania od reálneho života,
 • stále vysoký stupeň byrokracie,
 • preplnené triedy a školy – obmedzený individuálny prístup k žiakom,
 • nízky záujem o stredoškolské odborné štúdium, o niektoré učebné odbory, remesláa prírodovedné smery,
 • hodnotová devalvácia vysokoškolského štúdia,
 • nekvalitná a nedostatočná praktická príprava budúcich pedagógov,
 • neprimerané i politické zásahy do práce pedagógov, do fungovania škôl, nedostatočná ochrana pedagógov pred nežiaducimi javmi, pred útokmi rodičov,
 • nežiaduca či kontroverzná ideológia v školstve,
 • problematické správanie niektorých pedagógov, vedúcich zamestnancov,
 • zastaraná organizácia školského roka,
 • nepresná, nedôsledná, viacvýznamová a neúplná školská legislatíva bez stanovenia dôsledkov za jej porušovanie,
 • netransparentné výberové konania na vedúcich pracovníkov v školstve,
 • nesprávne nastavené hodnotenie a testovanie žiakov, škôl, pedagógov,
 • nedostatok miest v materských (základných) školách,
 • problémy so žiakmi zo sociálne slabšieho prostredia alebo s poruchami správania,
 • umelo a teoreticky aplikovaná inklúzia,
 • zaostávanie slovenskej vedy a výskumu za svetovou, duplicita vedecko-výskumnej činnosti.

            Strana SOS garantuje, že na pozíciách v jednotlivých oblastiach – minister školstva, štátny tajomník, predprimárne školstvo, regionálne školstvo, vysoké školstvo, veda a výskum – bude skúsený odborník, pedagóg, príp. akademik, vedec. Budeme sa inšpirovať príkladmi dobrej praxe z americko-anglického, fínskeho, českého, ale i z alternatívneho školstva, pričom budeme stavať aj na overených a fungujúcich dobre nastavených základoch slovenského, predtým česko-slovenského školstva, v spojení s primeranou modernizáciou vyučovania. Domnievame sa, že jadro národného školstva bolo kvalitné, len ho treba aktualizovať a očistiť od rôznych nánosov, ktoré zakryli kvalitu tradičnej pedagogiky na Slovensku. Utvoríme podmienky na jej kontinuitu a rozvíjanie.

            Predkladáme vám výber najdôležitejších oblastí, ktorými sa strana SOS bude zaoberať, keď získa dôveru v parlamentných voľbách:

 • zvýšenie kvality pedagógov súbežne so zvýšením ich ohodnotenia a motivácia absolventov pedagogiky pôsobiť v školstve,
 • zvýšenie platov nepedagogických pracovníkov v školách,
 • sprísnenie kritérií na štúdium učiteľských aprobácií,
 • dôsledná praktická príprava študentov učiteľstva počas celého obdobia pedagogického štúdia, rozšírenie pedagogického štúdia o špeciálnopedagogickú problematiku, povinná ročná pedagogická prax ako podmienka získania učiteľského diplomu,
 • zmysluplné, čo najobjektívnejšie, presné a motivujúce hodnotenie žiakov a nastavenie kritérií prijímania na stredné a vysoké školy,
 • zvýšiť úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých druhoch škôl, zvýšiť povedomie o hodnote vzdelávania,
 • navrátiť prijímacie skúšky na vysoké školy popri zohľadnení výsledkov zo strednej školy,
 • nový školský a vysokoškolský zákon a príslušné legislatívne dokumenty,
 • komplexnáa odborná aktualizácia obsahu vzdelávania v regionálnom školstve, pričom umožnenie dostatočného priestoru na vlastnú výchovno-vzdelávaciu profiláciu školy,
 • školy a školské zariadenia pod ministerstvom školstva (priame financovanie), obmedzenie nekvalifikovaných a politických zásahov do fungovania škôl, obmedzenie vplyvu samospráv,
 • zlúčenie organizácií ministerstva školstva (NIVAM a ŠIOV),
 • rozšírenie kritérií na prideľovanie financií (normatívu) školám (nie iba podľa počtu žiakov),
 • transparentná, spravodlivá a odborná voľba vedúcich pracovníkov školstva, posilnenie právomocí a odbornosti rád škôl,
 • zavedenie vysokoškolského pedagogického odboru školský manažment,
 • reálne podmienky na individuálny prístup k žiakom, zníženie počtu žiakov v triedach,odstránenie selekcie zo školstva (zrušenie osemročných gymnázií a nástupu žiakov na bilingválne stredné školy po 8. ročníku ZŠ),
 • väčší dôraz na výchovno-vzdelávaciu zložku v predprimárnomvzdelávaní, zvýšenie kvalifikačných požiadaviek na pedagógov, rozšírenie štúdia predprimárnej pedagogiky o špeciálnopedagogické disciplíny,
 • dostatok kapacít v materských (základných) školách,
 • zmena povinného desaťročného vzdelávania na deväťročné,
 • podpora domáceho vzdelávania a posilnenie jeho kontroly,
 • podpora a skvalitnenie stredoškolského odborného a prírodovedného vzdelávania,
 • notebook pre každého študenta strednej školy, príspevok na začiatku štúdia na základnej a strednej škole,
 • elektronické verzie všetkých učebníc,
 • bezplatnéobedy aj pre žiakov stredných škôl,
 • bezplatné cestovanie a iné benefity pre žiakov a študentov zo sociálne slabšieho prostredia,
 • vypracovanie systému prospechových štipendií na strednej a vysokej škole,
 • ochrana pred nebezpečnými javmi v školách, pomoc školským komunitám, včasné a účinné riešenie problémov a negatívnych javov, zriadenie úradu pomáhajúcemu školským komunitám,
 • nastavenie kontrolných inštitúcií tak, aby dobrým školám pomáhali a zle fungujúcim pomáhali alebo udeľovali sankcie,
 • zriadenie komory učiteľov zo zákona,
 • pravidelný mentoring pedagógov a vedúcich pracovníkov,
 • inovácia kontinuálneho vzdelávania pedagógov, uznávanie akéhokoľvek vzdelávania, ak ho garantuje vysoká škola pedagogického zamerania,
 • školy bez kontroverznej ideológie a politiky, objektívny prístup pedagógov,
 • pomoc zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom s nežiaducim správaním,
 • ráznejšie riešenie žiakov s neštandardným, patopsychologickým alebo nebezpečným správaním,
 • podpora špeciálneho školstva a jeho rozvoj,podpora diagnostických, resocializačných a pedagogicko-psychologických centier, podpora inklúzie tam, kde je možná,
 • štandardizácia materiálno-technického vybavenia škôl a výstavba nových škôl,
 • kvalitatívna zmena maturity, prijímacieho konania a národného testovania,
 • šport, kultúra a iné aktivity pre každé dieťa,
 • zrušenie polročnej klasifikácie a aktualizácia organizácie školského roka,
 • dieťa pripravené na život,
 • komplexný audit a racionalizácia vysokých škôl a vedecko-výskumných pracovísk.

            Cieľom nášho pôsobenia je reálna, odborná a skúsenosťami zo školstva podložená, dlhé roky očakávaná reálna zmena v školstve. Garantujeme čiastkové i komplexné pedagogické zmeny, ktoré komplexne a postupne inovujú, aktualizujú fungovanie školstva bez okázalého vyhlasovania kozmetických reforiem, ako tomu bolo doposiaľ. Budeme pri všetkých zmenách komunikovať s pedagógmi, s profesijnými a odbornými organizáciami. Bude pre nás dôležité dosiahnuť konsenzus, aby sa školstvo nemenilo vždy s príchodom novej vlády, nového ministra.

Výsledkom našich zmien v školstve má byť ŽIAK, ŠTUDENT:  

 • orientujúci sa v sebe, vo vzťahoch, v spoločnosti a na pracovnom trhu,
 • vyjadrujúci empaticky, asertívne, primerane a presvedčivo svoj názor, skúsenosť, výsledok bádania, riešenie či nesúhlas,
 • schopný objektívneho pohľadu v témach, kde sa vyžaduje,
 • uvedomujúci si svoje osobné schopnosti, prednosti, perspektívy, hodnotu i limity,
 • poznajúci vymedzené všeobecnovzdelávacie vedomosti a využívajúci rôzne kompetencie v prospech ďalšieho vzdelávania, profesijného rozvoja alebo pracovného života,
 • teoreticky i prakticky pripravený na výkon svojho povolania,
 • majúci osobné, etické, národné, kultúrne a všeľudské tradičné i novodobé, národné i nadnárodnéhodnoty,
 • vážiaci si rodinu, priateľov, osobnosti a ľudí obohacujúcich spoločnosť,
 • načúvajúci dospelým a skúsenejším ľuďom, pričom primerane vyjadrujúci prípadný nesúhlas s nimi,
 • rešpektujúci prírodu, životné prostredie, faunu i flóru,
 • vyžadujúci dodržiavanie vlastných práv i práv iných ľudí, dodržiavajúci svoje povinnosti a vyžadujúci si povinnosti od iných ľudí,
 • poznajúci pravidlá, limity a nedostatky fungovania spoločnosti, rešpektujúci normy a zákony,
 • ovládajúci a reflektujúci komunikáciu, všestrannú prácu s textom a tvoriaci rôznorodé texty bez výrazných jazykovo-štylistických chýb, aj v cudzom jazyku,
 • využívajúci princípy rétoriky v diskusii, prezentácii, v rôznych verejných vecných či umeleckých vystúpeniach,
 • hľadajúci informácie, ktoré vie využiť a hlavne kriticky selektovať, kriticky posudzujúci masmediálne informácie,
 • aplikujúci multimediálnu gramotnosť, kriticky a funkčne pristupujúci k virtuálnemu svetu internetu,
 • identifikujúci fanatizmus, ideológiu, sektárstvo, závislosť, zvrátenosť, manipuláciu, úplatkárstvo, zneužitie, násilie, nebezpečenstvo,
 • disponujúci nezávislým objektívnym politicko-občianskym postojom s vôľou aktívne sa zapájať do spoločnosti a podávať návrhy na riešenie problémov,
 • uplatňujúci, rozvíjajúci a popularizujúci zdravý životný štýl a rôzne spôsoby relaxácie,
 • pomáhajúci iným ľuďom, menšinám, deťom, sociálne a zdravotne slabším, chorým, dôchodcom,
 • kreujúci rôzne umelecko-kultúrne alebo odborné produkty, aktivity a projekty,
 • pripravený na život v súčasnej a budúcej spoločnosti.

Blog

Slovenské národné divadlo nie je sociálna sieť, ktorá znesie všetko

Vyštudoval som estetiku a literatúru, napísal som pár hier (dve sa hrali, za jednu som...

Médiá dlhodobo „zabíjajú“ spoločnosť

Tento článok nemá klásť vinu len médiá. Vinní sme všetci, čo nezvládame záťažové situácie, čo...

Čaputová nemá ďaleko od vulgárnosti

Od prezidentky som mnohé očakával a silno som jej držal palce. Nuž, mýliť sa je...

Videoblog