Odborný tím pre školstvo, vedu
a výskum

Náš tím

Ján Papuga, Spoločne občania Slovenska

PhDr. Ján Papuga, PhD.
školstvo

Nedostatky v školstve sa mnohé roky prehlbujú, doposiaľ sa nenašiel minister, ktorý by školám rozumel tak, že by vedel pomenovať reálne a každodenné problémy školských komunít a vyriešiť ich, resp. nastaviť ich postupné riešenie. Pozornosť sa venovala jedine nedostatkom, ktoré vnímala verejnosť a boli mediálne zaujímavé, hoci neraz neboli tie najpodstatnejšie. Nezasiahlo sa však do podstaty zmien v školstve, ktoré sa napriek snahe mnohých šikovných pedagógov vyznačuje dlhodobými negatívami:

 • nedostatok kvalitných a kvalifikovaných pedagógov,
 • nedostatočné financovanie škôl a školských zariadení,
 • nízke platové ohodnotenie pracovníkov v školstve,
 • degradácia výchovy a vzdelávania, pokles hodnoty vzdelávania,
 • rezignácia na dôslednú výchovu v škole (i v rodine),
 • uprednostňovanie kvantity pred kvalitou pri vnímaní a hodnotení vzdelávania,
 • zastaraný učebný obsah, nedostatok učebníc a iných podporných prostriedkov,
 • horšie výsledky žiakov v medzinárodných testovaniach (spôsobené aj zlým nastavením kurikula a národného testovania),
 • dôraz na faktografiu a encyklopedické vedomosti, nedôsledný rozvoj kompetencií žiakov,
 • odtrhnutie vyučovania od života,
 • byrokracia,
 • preplnené triedy a školy – obmedzený individuálny prístup k žiakom,
 • nízky záujem o stredoškolské odborné štúdium, o niektoré učebné odbory, remeslá a prírodovedné smery,
 • devalvácia vysokoškolského štúdia,
 • nekvalitná a nedostatočná praktická príprava budúcich pedagógov,
 • neprimerané i politické zásahy do práce pedagógov, do fungovania škôl, nedostatočná ochrana pedagógov pred nežiaducimi javmi, pred útokmi rodičov,
 • nežiaduca ideológia v školstve,
 • problematické správanie niektorých pedagógov,
 • zastaraná organizácia školského roka,
 • nepresná, nedôsledná a neúplná školská legislatíva bez stanovenia dôsledkov za jej porušovanie,
 • netransparentné výberové konania na vedúcich pracovníkov v školstve,
 • nesprávne nastavené hodnotenie a testovanie žiakov, škôl, pedagógov,
 • nedostatok miest v materských školách,
 • problémy so žiakmi zo sociálne slabšieho prostredia alebo s poruchami správania,
 • umelo a teoreticky aplikovaná inklúzia,
 • zaostávanie slovenskej vedy a výskumu za svetovou, duplicita vedecko-výskumnej činnosti.

            Strana SOS garantuje, že na pozíciách v jednotlivých oblastiach – minister školstva, štátny tajomník, predprimárne školstvo, regionálne školstvo, vysoké školstvo, veda a výskum – bude skúsený odborník, pedagóg, príp. akademik, vedec. Budeme sa inšpirovať príkladmi dobrej praxe z americko-anglického, fínskeho, českého, ale i z alternatívneho školstva, pričom budeme stavať aj na overených a fungujúcich dobre nastavených základoch slovenského, predtým česko-slovenského školstva, v spojení s primeranou modernizáciou vyučovania. Domnievame sa, že jadro národného školstva bolo kvalitné, len ho treba aktualizovať a očistiť od rôznych nánosov, ktoré zakryli kvalitu tradičnej pedagogiky na Slovensku. Utvoríme podmienky na jej kontinuitu a rozvíjanie.

            Predkladáme vám výber najdôležitejších oblastí, ktorými sa strana SOS bude zaoberať:

 • zvýšenie kvality pedagógov súbežne so zvýšením ich ohodnotenia a motivácia absolventov pedagogiky pôsobiť v školstve,
 • zvýšenie platov nepedagogických pracovníkov v školách,
 • sprísnenie kritérií na štúdium učiteľských aprobácií,
 • dôsledná praktická príprava študentov učiteľstva, rozšírenie pedagogického štúdia o špeciálnopedagogickú problematiku, povinná ročná pedagogická prax ako podmienka získania učiteľského diplomu,
 • zmysluplné, čo najobjektívnejšie, presné a motivujúce hodnotenie žiakov a nastavenie kritérií prijímania na stredné a vysoké školy,
 • zvýšiť úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu na všetkých druhoch škôl, zvýšiť povedomie o hodnote vzdelávania,
 • navrátiť prijímacie skúšky na vysoké školy popri zohľadnení výsledkov zo strednej školy,
 • nový školský a vysokoškolský zákon a príslušné legislatívne dokumenty,
 • komplexná a odborná aktualizácia obsahu vzdelávania v regionálnom školstve,
 • školy a školské zariadenia pod ministerstvom školstva (priame financovanie), obmedzenie nekvalifikovaných a politických zásahov do fungovania škôl, obmedzenie vplyvu samospráv,
 • rozšírenie kritérií na prideľovanie financií (normatívu) školám (nie iba podľa počtu žiakov),
 • transparentná, spravodlivá a odborná voľba vedúcich pracovníkov školstva, posilnenie právomocí rád škôl,
 • rozšírenie pedagogického štúdia o školský manažment,
 • reálne podmienky na individuálny prístup k žiakom, zníženie počtu žiakov v triedach, odstránenie selekcie zo školstva (zrušenie osemročných gymnázií a nástupu žiakov na bilingválne gymnáziá po 8. ročníku ZŠ),
 • väčší dôraz na výchovno-vzdelávaciu zložku v predprimárnom vzdelávaní, zvýšenie kvalifikačných požiadaviek na pedagógov, rozšírenie štúdia predprimárnej pedagogiky o špeciálnopedagogické disciplíny,
 • dostatok kapacít v materských školách,
 • zmena povinného desaťročného vzdelávania na deväťročné,
 • podpora domáceho vzdelávania a posilnenie jeho kontroly,
 • podpora a skvalitnenie stredoškolského odborného a prírodovedného vzdelávania,
 • notebook pre každého študenta strednej školy, príspevok na začiatku štúdia na základnej a strednej škole,
 • elektronické verzie všetkých učebníc,
 • bezplatné obedy aj pre žiakov stredných škôl,
 • bezplatné cestovanie a iné benefity pre žiakov a študentov zo sociálne slabšieho prostredia,
 • vypracovanie systému prospechových štipendií na strednej a vysokej škole,   
 • ochrana pred nebezpečnými javmi v školách, pomoc školským komunitám, včasné a účinné riešenie problémov a negatívnych javov, zriadenie úradu pomáhajúcemu školským komunitám,
 • nastavenie kontrolných inštitúcií tak, aby dobrým školám pomáhali a zlým školám udeľovali sankcie,
 • zriadenie komory učiteľov zo zákona,
 • pravidelný mentoring pedagógov,
 • inovácia kontinuálneho vzdelávania pedagógov, uznávanie takéhoto vzdelávania, ak ho garantuje vysoká škola pedagogického zamerania,      
 • školy bez kontroverznej ideológie a politiky,
 • pomoc zdravotne znevýhodneným žiakom a žiakom s nežiaducim správaním,
 • ráznejšie riešenie žiakov s neštandardným, patopsychologickým alebo nebezpečným správaním,
 • podpora špeciálneho školstva a jeho rozvoj, podpora diagnostických, resocializačných a pedagogicko-psychologických centier, podpora inklúzie tam, kde je možná,
 • štandardizácia materiálno-technického vybavenia škôl a výstavba nových škôl,
 • kvalitatívna zmena maturity, prijímacieho konania a národného testovania,
 • šport, kultúra a iné aktivity pre každé dieťa,
 • zrušenie polročnej klasifikácie a aktualizácia organizácie školského roka,
 • dieťa pripravené na život,
 • komplexný audit a racionalizácia vysokých škôl a vedecko-výskumných pracovísk.

Cieľom nášho pôsobenia je reálna, odborná a skúsenosťami zo školstva podložená dlhé roky očakávaná reálna zmena v školstve. Garantujeme čiastkové i komplexné pedagogické zmeny, ktoré komplexne a postupne inovujú, aktualizujú fungovanie školstva bez okázalého vyhlasovania kozmetických reforiem, ako tomu bolo doposiaľ. Budeme pri všetkých zmenách komunikovať s pedagógmi, s profesijnými a odbornými organizáciami. Bude pre nás dôležité dosiahnuť konsenzus, aby sa školstvo nemenilo vždy s príchodom novej vlády, nového ministra.