Opatrovanie na Slovensku

Opatrovanie na Slovensku Spoločne občania Slovenska

Svojich blízkych máme radi, rešpektujeme ich, pomáhame im. Často sa ale vynára otázka, či zvládneme starostlivosť o nich v starobe. Riešime dilemu, či byť opatrovateľom blízkeho človeka, či zabezpečiť opatrovateľku alebo vybaviť umiestnenie do domu seniorov. Rozhodovanie je zložité.

„Staroba môže priniesť do života človeka veľa zmien, ktoré sa prejavia aj v jeho správaní a prežívaní. Poruchy hybnosti, strata kontroly nad vlastným telom a postupná odkázanosť na pomoc iného človeka sa veľmi často podpisujú pod depresívne stavy. Preto je človek vo vyššom veku neraz nevrlý, nespokojný, niekedy horšie spolupracujúci. To prináša zvýšené nároky predovšetkým na ľudí, ktorí sa o chorého starajú a pomáhajú mu,“ hovorí psychológ Ľudovít Dobšovič.

Všetci seniori sú najradšej doma a preto chcú čo najdlhšie zotrvať v domácom prostredí. Je to prirodzenejšie ako byť umiestnený v sociálnom zariadení. Domovy sociálnej služby sú pre nich často len krajným riešením. Domáce prostredie je jedným z faktorov, ktoré pozitívne vplývajú na zdravotný stav. Najskôr sa, vo väčšine prípadov, o rodiča snažíme postarať vlastnými silami. V takom prípade môžeme na úrade práce požiadať o peňažný príspevok na opatrovanie. Úrad ho schváli iba v prípade, ak osoba, ktorá potrebuje opatrovanie, nemá priznanú opatrovateľskú službu.

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná osobe, ktorá je odkázaná na dohľad alebo pomoc inej osoby. Stupeň odkázanosti sa určuje na základe posudku, pričom žiadateľ o sociálnu službu je zaradený do jedného zo šiestich stupňov odkázanosti. Aby mal nárok na opatrovateľskú službu, musí dosiahnuť minimálne II. stupeň. O opatrovateľskú službu treba písomne požiadať obec alebo úrad mestskej časti podľa miesta bydliska. Obec vykonáva zdravotnú a sociálnu posudkovú činnosť a jej výsledkom je rozhodnutie o odkázanosti alebo nepotrebnosti opatrovateľskej služby.

Navrhneme opatrovanie seniorov v domácnosti podľa modelov v Rakúsku, či v Nemecku. Tam sú opatrovateľky väčšinou samostatne zárobkovo činné osoby a majú svoju živnosť. Na Slovensku je prebrať tento model  úplne nemožné, pretože životné minimum, či minimálny dôchodok sú oveľa vyššie. Senior dostáva od štátu podporné dávky, ktoré mu umožnia opatrovateľky platiť. My navrhneme, aby 24 hodinoví opatrovatelia boli zamestnancami štátu – s minimálnym platom 800,- eur netto. Rodina zabezpečí opatrovateľke ubytovanie a stravu a zaplatí cestovné ( pokiaľ opatrovateľka bude pochádzať zo vzdialenosti nad 30 km.

Vieme, že rôzne zoskupenia vytvárajú nové a nové projekty na opatrovanie seniorov. Vytýčeným cieľom väčšiny týchto projektov nie je človek, ale firma, ktorá funguje za účelom zisku. Je potrebné zakladať pri každom domove dôchodcov, či inom zariadení sociálnych služieb nadáciu, alebo neziskovú organizáciu. A povinnosť do nej prispievať 2 % z daní, budú mať rodinní príslušníci. Potom budú mať nárok aj vložené peniaze kontrolovať. Samozrejme, že aj štát má kontrolovať svoje zákonné príspevky. Zvyčajne sa seniorom nedostane sľubovaná opatera a mnohé zariadenie z dôvodu nehospodárnosti alebo nedostatočnej podpory končia.

Opatrovateľky musia v mnohých zariadeniach pre seniorov opatriť a ošetriť aj 30 klientov denne. Je to vôbec fyzicky možné? Jeden, alebo dva dni. Potom nastanú zdravotné problémy opatrovateľky s chrbticou. Ideálny stav na opatrovanie je mať 7 klientov za pracovnú smenu. Z preťaženia opatrovateliek vzniká ich práceneschopnosť, majú slabé mzdy a žiadne benefity. Je jasné, že pre nedostatok času vzniká nedostatočná opatera.

Štát je povinný sa o svojich seniorov starať a tiež k zákonnej spolupráci donútiť rodinných príslušníkov seniorov umiestnených v zariadení!

Naše riešenia:

Štát je povinný urobiť pre seniorské služby pravidlá, ktoré budú vyhovovať klientom i opatrovateľkám. Ani jedna strana tejto zmluvy sa nesmie cítiť podvedená!

 

Radka Žáková